Stadgar

Sammanträdesdatum 2004-08-01

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

§1 FIRMA Föreningens firma är Överby-Vindö vägförening.

 

§2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar Överby ga:3.

 

§3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

 

§4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 

§5 STYRELSE säte, sammansättning För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

 

§6 STYRELSE, val Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§7 STYRELSE, kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

 

§8 STYRELSE, beslutförhet, protokoll Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§9 STYRELSE, förvaltning Styrelsen skall

1    förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2    föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3    föra förteckning över delägande fastigheter,   deras andelstal och ägare,

4    årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5    i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

 

§10 REVISION För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

 

§11 RÄKENSKAPSPERIOD Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj till 30 april.

 

§12 UNDERHÅLLS-OCH FÖRNYELSEFOND Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas medel i enlighet med årsmötets beslut.

 

§13 FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli eller augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§14 KALLELSE TILL STÄMMA Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske genom post och/eller e-post.

Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Kallelsen anslås på befintliga anslagstavlor i föreningens verksamhetsområde.

Andra meddelanden skall bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag enligt ovan.

 

§15 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 20 juni. Senare väckt fråga kan på yrkande av medlemmar med ett sammanlagt röstetal överstigande hälften av föreningens totala röstetal tas upp till behandling på stämman.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§16 DAGORDNING VID STÄMMA Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1   val av ordförande för stämman

2   val av sekreterare för stämman

3   val av två justeringsmän

4   styrelsens och revisorernas berättelser

5   ansvarsfrihet för styrelsen

6   framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7   ersättning till styrelsen och revisorerna

8   styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9   val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10 val av revisorer och suppleanter

11 fråga om val av valberedning

12 övriga frågor som anmälts i förväg

13   meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

 

§17 DISPOSITION AV AVKASTNING I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

 

§18 STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får företräda högst fem fastigheter.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

 

§19 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.