GDPR

Överby-Vindö vägförenings förteckningar med personuppgifter
Allmänt
Den 25 maj 2018 införs nya Dataskyddsförordningen, GDPR, som innebär nya krav kring hantering
av personuppgifter. Det är en EU-förordning med nytt regelverk kring hantering av personuppgifter.
Den nya dataskyddslagen ersätter Personuppgiftslagen.
Hur hanterar vägföreningen personuppgifter?
Vägföreningen har en förteckning över de fastigheter som ingår i den gemensamhetsanläggning,
Överby ga:3, som vägföreningen förvaltar. En delägarförteckning förs i enlighet med lagen
om förvaltning av samfälligheter. Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig för
vägföreningens hantering av personuppgifter och styrelsen ansvarar för att delägaruppgifterna
hanteras på ett sätt som överensstämmer med GDPR. I delägarregistret finns registrerat, namn
på fastighetsägare, fastighet i Överby, adress i Överby och hemadress.
Registret används för att årligen debitera delägaravgifter i enlighet med årsstämmans beslut
samt medlemsutskick. I delägarförteckningen kan även finnas uppgifter om den som normalt
betalar fakturan vilket inte alltid är densamma som är fastighetsägare. Fastighetsförteckningen
och delägarförteckningen administreras av föreningens kassör som har behörighet till dessa.
Utdrag/Rättelse
I enlighet med bestämmelserna i GDPR har du rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt
undertecknad ansökan skickad till styrelsen för att få besked om vilka personuppgifter om dig
som sparats och hur föreningen behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter
som handlar om dig. Vänd dig till styrelsen.
Hemsida
Föreningen använder hemsida för publicering av intressant information till medlemmarna